De verschillende etappes in het coaching traject :


Het traject bestaat over het algemeen uit 5 tot 10 sessies van telkens twee uur, die verspreid worden over een periode van ongeveer zes maanden.

1. Voorbereidend gesprek


Tijdens een eerste onderhoud wordt de vraag van de cliënt besproken en een vertrouwensband tussen coach en coachee opgebouwd.

De volgende punten worden besproken en vormen het « contract » tussen coach en coachee:

 • Wat is coaching? Wat is het zeker niet?
 • Wat zijn de beoogde doelen?
 • Welke resultaten willen we behalen?
 • Welke methodes zullen we gebruiken?
 • Hoeveel sessies zijn nodig en hoe spreiden we ze?
 • Waar gaan de sessies door?
 • Tarief?

Het duidelijk stellen van het beoogde doel is een essentieel en onvoorwaardelijk onderdeel voor het slagen van de coaching.

Het doel moet SMART zijn en aan volgende vereisten voldoen:

 • Specifiek (Engels: Specific): de doelstelling moet eenduidig zijn,
 • Meetbaar (Engels: Measurable): het doel moet bereikbaar zijn onder meetbare of observeerbare voorwaarden,
 • Acceptabel (Engels: Acceptable): Het doel moet haalbaar zijn en aansluiten bij de motivatie van de coachee. Het doel moet aangepast kunnen worden als de context verandert,
 • Realistisch (Engels: Relevant): het doel moet direct gelinkt zijn aan de activiteit van de coachee,
 • Tijdsgebonden (Engels: Time-bound): er wordt een timing aan het doel gekoppeld, met einddatum en eventueel tussenhaltes.

Wanneer de vraag naar coaching van een bedrijf komt, gebeurt het eerste gesprek in het bijzijn van een vertegenwoordiger van het bedrijf (manager, HR-medewerker).

Na afloop van de coaching sessies is deze persoon opnieuw aanwezig bij het afsluitende gesprek om het werk en de behaalde resultaten mee te evalueren.

Het is evenwel belangrijk om te weten dat de inhoud van de sessies zelf strikt confidentieel blijft– enkel de doelen en resultaten worden met het bedrijf besproken.

Wederzijds respect, vertrouwen, autonomie en de wil om te veranderen vormen, samen met het nemen van concrete acties, de basis-ingrediënten voor een geslaagd coaching-traject.


2. Methodes

Tijdens de volgende sessies komen we tot de eigenlijke coaching, die gebeurt onder de vorm van discussies, bevragingen, (denk)oefeningen en praktijkoefeningen.

Naargelang de aanleiding voor de coaching, kunnen verschillende hulpmiddelen gebruikt worden:

 • persoonlijkheidstesten (MBTI, OPQ, Hogan)
 • leadership testen (LEA)
 • praktische oefeningen, rollenspel

De rode draad doorheen alle sessies blijft het te behalen doel, zelfs als dit doel doorheen de sessies evolueert. Daarnaast kunnen ook andere problemen aan bod komen en besproken worden.


3. Eindbalans

Aan het einde van het traject worden de gedragsveranderingen die tijdens de coaching ontwikkeld werden, geëvalueerd en gemeten (aan de hand van de SMART-doelen die aan het begin werden vastgelegd). Dit gebeurt tussen coach en coachee, eventueel in de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het bedrijf van de cliënt.